De Gemeente

Gasthuiskerk b - commons wikimedia

 

In de Remonstrantse Gemeente Doesburg worden de definitieve beslissingen genomen door de Algemene Ledenvergadering. De dagelijkse leiding berust bij de kerkenraad. De zelfstandige remonstrantse gemeenten vormen samen de Remonstrantse Broederschap. Het bestuur van deze landelijke organisatie berust bij de Algemene Vergadering van Bestuur, die wordt samengesteld uit afgevaardigden van de gemeenten en van een aantal commissies en instellingen. De dagelijkse leiding berust bij de Commissie tot de Zaken (CoZa), daarbij ondersteund door het Landelijk Bureau. Het Landelijk Bureau functioneert onder leiding van de Algemeen Secretaris. Remonstrantse Gemeente Doesburg De Remonstrantse Gemeente Doesburg e.o., voortgekomen uit een in 1877 opgerichte ‘Remonstrantse Vereniging’, is door de Algemene Vergadering op 12 juni 1885 gesticht.

Zij omvat:

  • de burgerlijke gemeenten Doesburg, Doetinchem, Aalten, Oude IJsselstreek en Montferland
  • van de gemeente Zevenaar: Angerlo en Didam
  • van de gemeente Bronckhorst: Steenderen, Drempt, Hoog- en Laag-Keppel, Hummelo, Zelhem en Hengelo
  • van de gemeente Rheden: Spankeren, Laag-Soeren, Dieren, Ellecom, De Steeg en de buurtschap “Het Rozenbos”
  • van de gemeente Brummen: het gebied ten westen van het Apeldoorn-Dierenskanaal (Eerbeek)

 

Volgens de Kerkorde kan een lid of vriend, met toestemming van beide kerkenraden, worden ingeschreven bij een andere gemeente dan die van de woonplaats.

De gemeente kent leden, vrienden en belangstellenden. Leden zijn zij, die hun instemming met de beginselverkla­ring hebben betuigd en als lid in een gemeente zijn aangeno­men en bevestigd. Vrienden van de Broederschap kunnen zijn zij die, hoewel geen lid, toch regelmatig aan het kerkelijk leven van de Broederschap deelnemen.

Leden en vrienden hebben actief respectievelijk passief kiesrecht binnen de gemeente. Vrienden kunnen worden gekozen of benoemd tot lid van de kerkenraad en in een andere functie binnen de gemeen­te. Belangstellenden zijn zij die te kennen hebben gegeven binding met deze ge­loofs­gemeen­schap te willen hebben.

Toetreding tot de gemeente
Ieder die zich tot de Remonstranten aangetrokken voelt kan lid worden. Jongeren door aanneming en bevestiging en ouderen door ondertekening van de beginselverklaring in overleg met de predikant en de kerkenraad.

Ledenvergadering
Volgens het Huishoudelijk Reglement roept de kerkenraad ten minste 2x per jaar – in februari en in november – de Algemene Ledenvergadering bijeen. In deze vergaderingen worden de besluiten genomen omtrent het functioneren van de kerkelijke gemeenschap, de kerkenraad en alle zaken die de voort­gang van de gemeente betreffen.

Dopen, Huwelijk en Overlijden
Wil men bij deze gebeurtenissen de Kerk betrekken, dan kan men contact opnemen met de predikant of de kerkenraad. Het is ook mogelijk een levensverbintenis of partnerschap kerke­lijk te laten inzegenen, ook hiervoor kunt u de predi­kant raadplegen.