Anbi

De Remonstrantse Broederschap is een kerkgenootschap. De Remonstrantse Broederschap (verder ook genoemd ‘de Remonstranten’), haar gemeenten en haar instelling Geloof en Samenleving zijn erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Alle richtlijnen en reglementen van de kerk zijn vastgelegd in de Kerkorde.

A. Algemene gegevens
Naam ANBI: Remonstrantse Gemeente Doesburg
Telefoonnummer secretariaat: 06-22444155
RSIN/Fiscaal nummer: 808501057
Inschrijving bij Kamer van Koophandel: 75 76 46 95
Website adres: https://doesburg.remonstranten.nl
E-mail: remgemdoes@gmail.com
Adres: Gasthuisstraat 41
Postcode: 6981 CP
Plaats: Doesburg
Postadres: Waarleskamp 38
Postcode: 7255 WG
Plaats: Hengelo Gld.

De Remonstrantse Gemeente te Doesburg is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Remonstrantse Broederschap. Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in deel I, IV van de kerkorde (grondslagen). In deel II van de kerkorde, reglement B wordt de taak van een gemeente beschreven. Een gemeente kan als zodanig worden erkend als zij in staat is het kerkelijk leven in de gemeente in stand te houden, over een passende ruimte beschikt en het reglement van de gemeente door de Commissie tot de Zaken (landelijk bestuur) van de Remonstranten is goedgekeurd. De kerkorde van de Remonstrantse Broederschap bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk. Zie ook: https://www.remonstranten.nl/anbi/ De Remonstrantse Broederschap heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Remonstrantse gemeente te Doesburg.

B. Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 8 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. De predikant maakt deel uit van de kerkenraad. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. De kerkenraad verzorgt ook de afvaardiging aan de landelijke Algemene Vergadering van de Remonstrantse Broederschap die het landelijke beleid vast stelt. De kerkenraad legt verantwoording af in een jaarlijks te houden vergadering voor leden en vrienden.

C. Doelstelling/visie
De Remonstrantse Broederschap ziet het als haar opdracht God te eren en te dienen, naar het Evangelie van Jezus Christus, onder aanvaarding van haar verantwoordelijkheid als geloofsgemeenschap in de samenleving, in verkondiging en viering; pastoraat en toerusting, getuigenis en dienst. De Remonstrantse Broederschap weet zich vanuit de geschiedenis verbonden met de Nederlandse samenleving en wil mede het welzijn van deze samenleving dienen. De Remonstrantse Broederschap weet zich deel van de kerk van Christus. In de Kerkorde, deel 1, grondslagen staat het aldus beschreven.

D. Beleidsplan 2021 Remonstrantse Gemeente Doesburg
Aanpassingen n.a.v. bestrijding coronavirus
Uiteraard volgen wij alle richtlijnen in deze van de overheid en RIVM. Een gebruiksplan voor het bijwonen van vieringen is opgesteld. Daar waar fysiek bijwonen van kerkdiensten niet mogelijk is, wordt een digitale oplossing gezocht. Dit wordt rechtstreeks gecommuniceerd met de leden en vrienden en staat vermeld op Facebook en de website.

Inleiding
De kerkenraad vergadert maandelijks met zowel beleid als activiteiten op de agenda. De KR-leden zijn ook daadwerkelijk actief betrokken bij de organisatie van diverse activiteiten en nemen daarnaast vrijwel altijd deel aan de landelijk georganiseerde studiedagen en vergaderingen. Zo lang dit nodig is, wordt er digitaal vergaderd.
Elk KR-lid heeft een of meer specifieke aandachtsvelden in portefeuille.
Ons huisadres voor diensten en activiteiten is de Gasthuiskerk, eigendom van de Gestichten van Weldadigheid. Regelmatig vindt overleg plaats met de beheerder van het gebouw.
Wij zijn een kleine gemeente en we kunnen ons financieel staande houden dank zij een erfenis in 2014. Echter, we teren nog steeds in en dat baart zorgen.

Rondom nieuw beleid/werkplan
Sinds 1 september 2019 is ds. Susanne van der Sluijs onze nieuwe predikant. Zij heeft een dienstverband van 30%.
Dankzij de inzet van velen, de goede sfeer bij onze gemeente én de vele (nieuwe) activiteiten kunnen we steeds weer nieuwe vrienden/leden verwelkomen en is het aantal bezoekers van onze kerkdiensten groeiende. Ook in 2021 sluiten wij aan bij de activiteiten die door de landelijke organisatie worden opgezet. Deze passen wij aan aan de behoeften in onze gemeente én aan de beschikbare capaciteiten. Alles is uiteraard afhankelijk van de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus.

In 2021 zal de aandacht zich richten op activiteiten, zoals Bijbelkring, (nieuwe) gespreksgroepen (ook buiten Doesburg) alternatieve vormen van kerkdiensten, oecumene en nieuwe doelgroepen. De meeste activiteiten zijn ook open voor belangstellenden, dus voor niet-leden/-vrienden.
Veel activiteiten worden gratis aangeboden; soms wordt een eigen bijdrage gevraagd.
De activiteiten zijn enerzijds bedoeld om brede verspreiding aan het Remonstrantse gedachtengoed te geven. Anderzijds zijn de activiteiten er ook om onze leden en vrienden te boeien en hen te bieden wat zij van ons verwachten. Het is steeds weer hartverwarmend hoeveel mensen zich actief willen inzetten om al deze activiteiten mogelijk te maken.

Kerkdiensten/liturgie
Om de twee weken is er een dienst in de Gasthuiskerk, waarin ds. Van der Sluijs of een gastpredikant voorgaat.

Pastoraat/contactledenwerk: De coördinator van de contactleden heeft geregeld contact met de predikante. Zij brengt jaarlijks in een KR-vergadering verslag uit van de werkzaamheden.
Diaconie: Het collectedoel wisselt per kwartaal en wordt in de dienst toegelicht door een van de leden van de diaconie commissie.
Samenwerking: Wij participeren – middels afvaardiging van KR leden – in de Raad van Kerken, de commissie Ontmoeting en Inspiratie en in het Diaconaal Project Doesburg. In 2020 zijn er door de kerken in en rond Doesburg gezamenlijke digitale kerkdiensten georganiseerd en wij verwachten deze samenwerking te kunnen voortzetten.

Toekomstperspectieven
We volgen de plannen die landelijk worden ontwikkeld met alle inzet die mogelijk is vanuit een kleine gemeente als de onze. Iedereen die zich kan inzetten, doet dat ook, elk op zijn/haar eigen manier. Dat is hartverwarmend en maakt het mogelijk dat we naar verhouding heel actief zijn.
In de komende jaren zullen we ons extra beraden over de toekomst van onze gemeente, omdat het aantal actieve leden vermindert en omdat we toch steeds interen op onze reserves .Middels een brainstormmiddag zullen we de lijnen voor de komende periode uitzetten. Daarbij zullen we alles op alles zetten om deze mooie Remonstrantse gemeente ook in de toekomst op een goede manier inhoud te kunnen geven.

M.L. O-S

Dit beleidsplan is gepubliceerd onder voorbehoud van goedkeuring door de ALV.

E. Beloningsbeleid
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘traktementsregeling voor predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, volgt de Remonstrantse Broederschap de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag activiteiten 2020 Remonstrantse Gemeente Doesburg
Inleiding
De kerkenraad vergadert maandelijks met zowel beleid als activiteiten op de agenda. De KR-leden zijn meestal daadwerkelijk actief betrokken bij de organisatie van diverse activiteiten en nemen daarnaast vrijwel altijd deel aan de landelijk georganiseerde studiedagen en vergaderingen.
Elk KR-lid heeft een of meer specifieke aandachtsvelden in portefeuille.
Ons huisadres voor diensten en activiteiten is de Gasthuiskerk, eigendom van de Gestichten Doesburg.
Wij zijn een kleine gemeente en we kunnen ons financieel staande houden dank zij een erfenis in 2014. Echter, we teren nog steeds in en dat baart zorgen. Verder baart zorgen dat het aantal daadwerkelijk actieve leden/vrienden minder wordt door het toenemen van de leeftijd. Dat speelt ons parten bij het vervullen van taken van diverse commissies, zoals kerkenraad, diaconie, contactleden, liturgiecommissie.

Corona
Corona heeft ons allen getroffen. Wij hebben steeds gehandeld op basis van de landelijke richtlijnen én de richtlijnen van de Gasthuiskerk en daarover onze leden/vrienden telkenmale geïnformeerd.

Oecumene
Hoe betreurenswaardig de aanleiding ook is, dit jaar heeft ons samenwerking met de andere kerkgenootschappen in en rond Doesburg opgeleverd. Zo zijn er oecumenische diensten gehouden die digitaal te volgen waren en waarin elke deelnemende organisatie een onderdeel verzorgde. Datzelfde gold voor de vespers aan het einde van het jaar.

Kerkdienst/ALV
Toen de regels wat soepeler waren hebben we een ALV kunnen houden, waarin afscheid is genomen van twee kerkenraadsleden; tevens konden twee nieuwe kerkenraadsleden worden benoemd en zijn zij bevestigd in de aansluitende dienst.

Programma
Vanwege corona zijn er slechts twee bijeenkomsten geweest van de Bijbelcursus en kon ook de leesgroep sporadisch plaatsvinden. Alle andere activiteiten moesten worden uitgesteld.

Publiciteit/werving/communicatie
Jaarlijks wordt een werkplan opgesteld en aan de activiteiten en gebeurtenissen wordt middels Facebook, website, persberichten, advertenties, nieuwsbrief en ‘Gemeenteberichten’ aandacht besteed.

Beleid en toekomstperspectieven
De kerkenraad wilde in een ‘heisessie’ de toekomst van onze gemeente bespreken, mede op basis van de landelijk ontwikkelde beleidsvisie. Ons uitgangspunt is het zo breed mogelijk uitdragen van het Remonstrants gedachtengoed. Wij hopen daar in 2021 verder aan te werken en ook financiële middelen te vinden om onze plannen waar te maken.

Tenslotte
Gezien de leeftijdsopbouw van onze leden/vrienden wordt het steeds moeilijker de diverse functies opgevuld te krijgen, omdat de fysieke mogelijkheden van mensen afnemen. Ook de financiële positie van de gemeente blijft een punt van aandacht. Ondanks deze zorgen, is de Remonstrantse Gemeente Doesburg een warme, hechte geloofsgemeenschap, die het vertrouwde wil behouden en open staat voor vernieuwing. Het is heel fijn dat onze nieuwe predikant, ds. Susanne van der Sluijs, daarin van harte meewerkt. Zij heeft aandacht voor de nodige pastorale zorg en denkt intensief mee over de toekomstige mogelijkheden van onze gemeente.

M.L. O-S

Dit jaarverslag is gepubliceerd onder voorbehoud van goedkeuring door de ALV.

G. Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.  Hef financieel overzicht 2016, de begroting en het resultaat van 2017, en de begroting 2018 zijn als bijlage opgenomen, zie onder H. De cijfers behoeven goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering.

H. Verkorte staat van baten en lasten 2019, 2020 en begroting 2021

Staat van baten en lasten 2019, 2020 en begroting 2021

NB: In verband met het feit dat er als gevolg van de corona-maatregelen nog geen fysieke Algemene Ledenvergadering heeft kunnen plaatsvinden, zijn deze cijfers (staat van baten en lasten 2019, 2020 en begroting 2021) digitaal en waar nodig fysiek aan de leden en vrienden voorgelegd, met het verzoek hierop voor een bepaalde datum te reageren. Er zijn geen reacties ontvangen. In de eerstvolgende fysieke Algemene Ledenvergadering zullen deze cijfers officieel worden goedgekeurd. Onder voorbehoud van deze goedkeuring is besloten deze cijfers op deze plek alvast te publiceren. 

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via een jaarlijkse brief gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project. Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk. Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.