ANBI / ALV

De Remonstrantse Broederschap is een kerkgenootschap. De Remonstrantse Broederschap (verder ook genoemd ‘de Remonstranten’), haar gemeenten en haar instelling Geloof en Samenleving zijn erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Alle richtlijnen en reglementen van de kerk zijn vastgelegd in de Kerkorde.

A. Algemene gegevens
Naam ANBI: Remonstrantse Gemeente Doesburg
Telefoonnummer secretariaat: 06-22444155
RSIN/Fiscaal nummer: 808501057
Inschrijving bij Kamer van Koophandel: 75 76 46 95

Postadres: Bergstraat 21
6981DA Doesburg

Adres kerkgebouw: Gasthuisstraat 41
6981 CP Doesburg

Website adres: https://doesburg.remonstranten.nl
E-mail: remgemdoes@gmail.com

De Remonstrantse Gemeente te Doesburg is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Remonstrantse Broederschap. Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in deel I, IV van de kerkorde (grondslagen). In deel II van de kerkorde, reglement B wordt de taak van een gemeente beschreven. Een gemeente kan als zodanig worden erkend als zij in staat is het kerkelijk leven in de gemeente in stand te houden, over een passende ruimte beschikt en het reglement van de gemeente door de Commissie tot de Zaken (landelijk bestuur) van de Remonstranten is goedgekeurd. De kerkorde van de Remonstrantse Broederschap bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk. Zie ook: https://www.remonstranten.nl/anbi/ De Remonstrantse Broederschap heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Remonstrantse gemeente te Doesburg.

B. Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 6 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. De predikant maakt deel uit van de kerkenraad. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. De kerkenraad verzorgt ook de afvaardiging aan de landelijke Algemene Vergadering van de Remonstrantse Broederschap die het landelijke beleid vast stelt. De kerkenraad legt verantwoording af in een jaarlijks te houden vergadering voor leden en vrienden.

C. Doelstelling/visie
De Remonstrantse Broederschap ziet het als haar opdracht God te eren en te dienen, naar het Evangelie van Jezus Christus, onder aanvaarding van haar verantwoordelijkheid als geloofsgemeenschap in de samenleving, in verkondiging en viering; pastoraat en toerusting, getuigenis en dienst. De Remonstrantse Broederschap weet zich vanuit de geschiedenis verbonden met de Nederlandse samenleving en wil mede het welzijn van deze samenleving dienen. De Remonstrantse Broederschap weet zich deel van de kerk van Christus. In de Kerkorde, deel 1, grondslagen staat het aldus beschreven.

D. Toekomstplannen Remonstrantse Gemeente Doesburg:

Onze actieve, maar vergrijzende en krimpende gemeente zit in zorgelijk vaarwater. Ons beleid was gericht op het hervinden van slagkracht: nieuwe mensen geïnteresseerd zien te krijgen in hetgeen we te bieden hebben. Ondanks diverse kleine initiatieven om veelvuldig naar buiten te treden heeft dit zich voorlopig nog niet vertaald in bijvoorbeeld meer geïnteresseerden.
Maar ook om de krachten van kleine vrijzinnige geloofsgemeenschappen te bundelen in samenwerking in nieuwe activiteiten.

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘traktementsregeling voor predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, volgt de Remonstrantse Broederschap de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Jaarverslag 2023 Remonstrantse Gemeente Doesburg

Inleiding /algemeen

Onze kleine kerkgemeenschap is ook afgelopen jaar actief gebleven op vele fronten. De Kerkenraad is tien maal bijeengeweest. Kerkenraadsleden zijn in ook in verschillende samenstellingen naar bijeenkomsten geweest, o.a. naar proponentsexamens, naar landelijke beraadsdag, naar diverse oecumenische diensten, naar diverse oecumenische overleggen aangaande Ontmoeting, Inspiratie en Delen en naar Dienend in Doesburg. Kort geleden waren we de gastheer voor het Overleg Groot-Veluwe met andere Remonstrantse Gemeenten. We bezochten de laatste viering in de St. Martinus Parochie te Doesburg.
Om de twee weken werd een kerkdienst gehouden. In de zomermaand hebben we een alternatieve dienst gehouden door de film “The Way” te tonen.

Vieren. Er zijn vieringen geweest met wisselend aantal bezoekers. De vesperdiensten zijn evenals in corona tijd weer gevierd in oecumenische verband. Na intensief zoekwerk kunnen we nu vier organisten aanspreken om de muziek te ondersteunen. Hier zijn we heel blij mee. Indien mogelijk (financieel) maken we incidenteel gebruik van andere musici.

Programma.
Het winterprogramma 22/23 werd goed bezocht.
* Nieuwe woorden bij een oud verhaal: we bespraken verhalen uit de Bijbel die herkenning, vragen, vervreemding, bemoediging of inspiratie oproepen.
* Dialoogspel Tussen Zon en Maan: Iedereen kent ze, ervaringen waar je leven van op z’n kop staat: een reis over pieken en dalen. Het werd als zeer waardevol beleefd.
* Koffie & Kletspot: een informeel samenzijn waarbij zingevingsvraagstukken aan de orde kwamen. Het begeleiden door de predikante is hier vervangen door Marchien Oosterhuis, daarvoor dank.

Contactleden: Alle lof voor onze contactleden. Zij onderhielden ook dit jaar de contacten met ‘hun” leden, vaak telefonisch en gaven door aan predikante en/of KR als iemand extra aandacht nodig had.
Nog steeds zoeken we gemeenteleden of vrienden die als contact lid ook willen zorgen voor een goed contact tussen de leden en de kerkenraad.

Zorg voor elkaar en voor de ander: Diaconie.
De diaconie zorgde voor een goede bestemming van de collectes (ook per bank) en voor een invulling van oecumenische activiteiten in deze o.a. voor de voedselbank i.v.m. de gestegen energieprijzen. Ook was de diaconie betrokken bij de organisatie van het Avondmaal.

Samenwerken.
De oecumenische samenwerking in Doesburg proberen we te blijven intensiveren hoewel het na terugkeer van “het gewone leven” na Corona-periode wat minder aanwezig is geweest. Er is nog steeds bereidheid om de samenwerking verder voort te zetten.

Communicatie.
In het algemeen werkt een persbericht in de regionale pers het beste en natuurlijk ook de website en facebook. De communicatie met de eigen leden/vrienden verliep via de Gemeenteberichten (digitaal en een klein aantal per post indien gewenst)

Toekomst. Doesburg is altijd een actieve gemeente geweest, met een goed functionerende kerkenraad. Echter, onze leden/vrienden worden ouder en niet iedereen kan meer actief worden ingezet. Ook is de financiële situatie inmiddels zorgelijk en kunnen we ons na januari 2026 geen predikant(e) in vaste dienst meer veroorloven.

Februari 2024

Lucie Beekman – Klein, secretaris.

G. Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.  Het financieel overzicht baten en lasten 2022en 2023 en de begroting 2024 zijn als bijlage opgenomen, zie onder H.

H. Verkorte staat van baten en lasten (2021, 2022), 2023 en de begroting 2024.

Bijlage: Staat van baten en lasten 2023 en begroting 2024

Op de Algemene Ledenvergadering van 25 februari 2024 worden baten en lasten 2022 en 2023 en begroting 2024 besproken en vastgesteld.

Toelichting jaarrekening 2023 en begroting 2024:

1. Het quotum is het bedrag per vriend/lid dat we jaarlijks aan het landelijk bureau moeten afdragen t.b.v. de landelijke organisatie en de ondersteuning van de gemeenten. Dat is al een paar jaar € 50.
2. Organisten. We hebben inmiddels een pool van 4 organisten, waar we zeer tevreden mee zijn. Dit kost wel wat meer.
3. Fonds Cos. We hebben in het afgelopen jaar een eenmalige bijdrage voor kleine gemeenten gekregen van het fonds Cos voor de reiskosten voor de gastpredikanten. € 428,20. Bovendien hebben we gebruik gemaakt van ons potje voor muziek en speciale kerkdiensten van dit fonds. In dit potje zit nog €1.120,00 voor de komende jaren.
4. Kosten kerkdiensten. Dit zijn de kosten voor ons abonnement op het digitale liedboek en voor de mooie nieuwe paaskaars.
5. Extra kosten kerkdiensten. Deze kosten zijn voor het drukwerk, m.n. de liturgieën en dan speciaal die voor Pasen en Kerst, die in kleur afgedrukt worden.
6. Kosten bestuurscollege Dit zijn cadeaus en de kosten voor de kerstkaarten, die wij wederom als schenking gekregen hebben. Heel veel dank namens de kerkenraad.
7. Kantoorbenodigdheden, drukwerk. Engelenactie.
8. Administratiekosten. Deze bestaan uit de kosten voor Loes Kooij die voor ons de boekhouding doet. Daarnaast krijgen we van het landelijk bureau een nota voor Twinfield (boekhoud-programma).
9. Gemeenteberichten en uitnodiging ledenvergadering. De kosten worden minder, dankzij het zo veel mogelijk verzenden per e-mail. Uitnodigingen voor de ledenvergadering werden ook in 2023 per post aan de mensen zonder e-mail verstuurd, verder zoveel mogelijk per e-mail en een aantal exemplaren ter inzage neergelegd.
10. Inkomsten. Deze bestaan uit de giften, kerkelijke bijdragen, de opbrengst van de cursussen en tegenwoordig weer wat rente. Heel fijn dat deze post gestegen is.
11. Verzekeringskosten. Bij Donatus zijn wij verzekerd voor onze inventaris in de kerk, voor het orgel en voor ongevallen.
12. De jaarrekening over 2023 is door de kascommissie goedgekeurd.

Onze financiële situatie is niet rooskleurig, maar dankzij al uw bijdragen kunnen we ons actief inzetten voor het toekomstige bestaan van onze gemeente.

Mathie Flugi van Aspermont, penningmeester.