Anbi

De Remonstrantse Broederschap is een kerkgenootschap. De Remonstrantse Broederschap (verder ook genoemd ‘de Remonstranten’), haar gemeenten en haar instelling Geloof en Samenleving zijn erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Alle richtlijnen en reglementen van de kerk zijn vastgelegd in de Kerkorde.

A. Algemene gegevens
Naam ANBI: Remonstrantse Gemeente Doesburg
RSIN/Fiscaal nummer: 808501057
Website adres: https://doesburg.remonstranten.nl
Secretariaat:
Mw. M.D. Flugi van Aspermont
Campstede 22 6983 HJ Doesburg
tel. 06 10 04 06 58
e-mail: remgemdoes@gmail.com
Penningmeester:
Mw. J.M. Harmsen-de Groot
Smederijstraat 20 6991 HL Rheden
tel. 026 – 49 55 726
e-mail: jannyharmsen@hetnet.nl
Bankrek.nr. Rem.Gem.Doesburg: NL92 ABNA 053 88 36 911 t.n.v. Remonstrantse Gemeente Doesburg
Ledenadministratie:
Dhr. H. Boegman
Van Brakellaan 86 6981 JN Doesburg
tel.: 0313 – 47 62 57
e-mail: herman.boegman@chello.nl
Predikant:
Ds. C.M. Vos-Wiegand
Tentendijk 3 7255 LW Hengelo (Gld.)
tel. 0575 – 46 70 07
e-mail: c.marga.vos@xs4all.nl

De Remonstrantse Gemeente te Doesburg is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Remonstrantse Broederschap. Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in deel I, IV van de kerkorde (grondslagen). In deel II van de kerkorde, reglement B wordt de taak van een gemeente beschreven. Een gemeente kan als zodanig worden erkend als zij in staat is het kerkelijk leven in de gemeente in stand te houden, over een passende ruimte beschikt en het reglement van de gemeente door de Commissie tot de Zaken (landelijk bestuur) van de Remonstranten is goedgekeurd. De kerkorde van de Remonstrantse Broederschap bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk. Zie ook: https://www.remonstranten.nl/anbi/ De Remonstrantse Broederschap heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Remonstrantse gemeente te Doesburg.

B. Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 9 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. De predikant maakt deel uit van de kerkenraad. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. De kerkenraad verzorgt ook de afvaardiging aan de landelijke Algemene Vergadering van de Remonstrantse Broederschap die het landelijke beleid vast stelt. De kerkenraad legt verantwoording af in een jaarlijks te houden vergadering voor leden en vrienden.

C. Doelstelling/visie
De Remonstrantse Broederschap ziet het als haar opdracht God te eren en te dienen, naar het Evangelie van Jezus Christus, onder aanvaarding van haar verantwoordelijkheid als geloofsgemeenschap in de samenleving, in verkondiging en viering; pastoraat en toerusting, getuigenis en dienst. De Remonstrantse Broederschap weet zich vanuit de geschiedenis verbonden met de Nederlandse samenleving en wil mede het welzijn van deze samenleving dienen. De Remonstrantse Broederschap weet zich deel van de kerk van Christus. In de Kerkorde, deel 1, grondslagen staat het aldus beschreven.

D. Beleidsplan

Inleiding
De kerkenraad vergadert maandelijks met zowel beleid als activiteiten op de agenda. De KR-leden zijn ook daadwerkelijk actief betrokken bij de organisatie van diverse activiteiten en nemen daarnaast vrijwel altijd deel aan de landelijk georganiseerde studiedagen en vergaderingen. Elk KR-lid heeft een of meer specifieke aandachtsvelden in portefeuille. Ons huisadres voor diensten en activiteiten is de Gasthuiskerk, eigendom van de Gestichten van Weldadigheid. Twee keer per jaar vindt bestuurlijk overleg plaats. Wij zijn een kleine gemeente en we kunnen ons financieel staande houden dankzij een erfenis in 2014. Echter, we teren nog steeds in en dat baart zorgen.

Rondom nieuw beleid/werkplan
Dankzij onze inzet, de goede sfeer bij onze gemeente én de vele (nieuwe) activiteiten mochten we in 2016 twaalf nieuwe vrienden verwelkomen. Ook in 2017 sluiten wij aan bij de activiteiten die door de landelijke organisatie worden opgezet. Deze passen wij aan aan de behoeften in onze gemeente én aan de beschikbare capaciteit. Deze activiteiten kunnen o.a. plaatsvinden omdat het quotum dat ook dit jaar niet aan de landelijke organisatie behoeft te worden afgedragen.

In 2017 zijn de volgende (nieuwe) activiteiten gepland:

* Koor: Gedurende het gehele jaar wordt ons koor professioneel begeleid door een cantor. De repetities – waarbij ook de organist aanwezig is – vinden om de twee weken plaats. Er wordt dan in elk geval aandacht besteed aan de te zingen liederen in de daarop volgende dienst(en).

·    Bijbelkring: onder leiding van ds. Marga Vos wordt gedurende zes weken aandacht besteed aan de Brief aan de Romeinen.
·    cursus omgaan met burn-out/stress: gespreksgroep onder leiding van ds. Marga Vos.
·    cursus Remonstrantica: onder leiding van ds. Marga Vos; met name voor nieuwe leden en vrienden en uiteraard voor een ieder die meer wil weten over de Remonstranten.
·    kennismakingsdienst met nieuwe leden/vrienden op 8 januari.
·    Paasvoorstelling: 5 april: Kees Posthumus in samenwerking met cultureel centrum Gasthuiskerk Doesburg.
·    Preek van de Leek: 21 mei.
·    excursie kerk Wichmond/Vierakker: 23 juli.
·    film As it is in Heaven: 27 augustus.
·    dienst met voorstelling collectedoel kinderen Mexico: 1 oktober (Nellie Markus).
·    lezing Bijbelquilts: 25 oktober.
·    film Spinoza in samenwerking met cultureel centrum Gasthuiskerk Doesburg: 12 november.
·    Kerstspel: 24 december: geschreven en geregisseerd door Tineke Beekman. Uitvoering gast-(amateur)acteurs en eigen gemeenteleden.
·    kerstdienst: 25 december: feestelijke traditionele Kerstdienst.

De meeste activiteiten zijn ook open voor belangstellenden, dus voor niet-leden/-vrienden. Veel activiteiten worden gratis aangeboden; soms wordt een eigen bijdrage gevraagd. De activiteiten zijn enerzijds bedoeld om brede verspreiding aan het Remonstrantse gedachtengoed te geven. Anderzijds zijn de activiteiten er ook om onze leden en vrienden te boeien en hen te bieden wat zij van ons verwachten. Het is steeds weer hartverwarmend hoeveel mensen zich actief willen inzetten om al deze activiteiten mogelijk te maken.

Kerkdiensten/liturgie
Om de twee weken is er een dienst in de Gasthuiskerk Een drietal wordt verzorgd door de liturgiecommissie. Ds. Marga Vos begeleidt de liturgiecommissie bij de voorbereiding van diensten zonder predikant. In de zomer zijn drie kerkdiensten vervangen door andere activiteiten.

Pastoraat/contactledenwerk
De coördinator van de contactleden heeft geregeld contact met de predikante. Zij brengt jaarlijks in een KR-vergadering verslag uit van de werkzaamheden.

Diaconie
Het collectedoel wisselt per kwartaal en wordt in de dienst toegelicht door een der leden van de diaconie commissie.

Samenwerking
Wij participeren – middels afvaardiging van KR-leden – in de Raad van Kerken, de commissie Ontmoeting en Bezinning en in het Diaconaal Project Doesburg. Helaas liet het functioneren van de raad van kerken in 2016 te wensen over, ondanks onze inspanningen. Wellicht kan er in 2017 nieuw leven worden ingeblazen, want wij achten een goede oecumenische samenwerking van belang.

Toekomstperspectieven
We volgen de plannen die landelijk worden ontwikkeld met alle inzet die mogelijk is vanuit een kleine gemeente als de onze. Iedereen die zich kan inzetten, doet dat ook, elk op zijn/haar eigen manier. Dat is hartverwarmend en maakt het mogelijk dat we naar verhouding heel actief zijn.

In de komende jaren zullen we ons extra beraden over de toekomst van onze gemeente, omdat onze predikante in 2019 met pensioen gaat. Onze deelname aan het symposium van buurgemeente Lochem/Zutphen was daartoe inspirerend en zal een vervolg krijgen.

M.L. Oosterhuis-Strating

E. Beloningsbeleid
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘traktementsregeling voor predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, volgt de Remonstrantse Broederschap de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten

Inleiding
De kerkenraad vergadert maandelijks met zowel beleid als activiteiten op de agenda. De KR-leden zijn ook daadwerkelijk actief betrokken bij de organisatie van diverse activiteiten en nemen daarnaast vrijwel altijd deel aan de landelijk georganiseerde studiedagen en vergaderingen. Elk KR-lid heeft een of meer specifieke aandachtsvelden in portefeuille. Ons huisadres voor diensten en activiteiten is de Gasthuiskerk, eigendom van de Gestichten van Weldadigheid. Twee keer per jaar vindt bestuurlijk overleg plaats. Wij zijn een kleine gemeente en we kunnen ons financieel staande houden dank zij een erfenis in 2014. Echter, we teren nog steeds in en dat baart zorgen.

Rondom nieuw beleid/werkplan
Dankzij onze inzet, de goede sfeer bij onze gemeente én de vele (nieuwe) activiteiten mochten we in 2016 zes nieuwe vrienden verwelkomen. Sinds de start van de campagne, eind 2014, hebben we 12 nieuwe vrienden (waarvan 4 per 1 januari 2017) ingeschreven. Het doel, gesteld in het werkplan 2016, 10 nieuwe vrienden, is daarmee niet in één maar wel in ruim twee jaar gehaald.

De diensten zijn verbeterd door:
–       opleiding organist en begeleiding koor;
–       verwerken resultaten van studieverlof predikante in de diensten;
–       diverse bijeenkomsten, zoals een toneelstuk, preek van de leek, themabijeenkomsten rouw en verlies, zomerzangdienst, excursie iconen en heiligenbeelden, Bijbelcursus, lezing, maaltijd;
–       nieuwsbrief per e-mail, naast veelvuldige berichten op website en facebook.

Struikelblok blijft de fysieke inspanning die de organisatie van alle activiteiten daadwerkelijk kost. Plannen zijn er voldoende, maar er moet ook menskracht zijn voor de organisatie, hoe simpel soms ook.

Gemeenteleven

Kerkdiensten/liturgie
Er waren 26 kerkdiensten, waarvan 3 verzorgd door de liturgiecommissie. Ds. Marga Vos begeleidt de liturgiecommissie bij de voorbereiding van diensten zonder predikant. In de zomer zijn drie kerkdiensten vervangen door andere activiteiten.

Pastoraat/contactledenwerk
De coördinator van de contactleden heeft geregeld contact met de predikante. Zij brengt jaarlijks in een KR-vergadering verslag uit van de werkzaamheden.

Diaconie
Het collectedoel wisselt per kwartaal en wordt in de dienst toegelicht door een der leden van de diaconie commissie.

Samenwerking
Wij participeren – middels afvaardiging van KR leden – in de Raad van Kerken, de commissie Ontmoeting en Bezinning en in het Diaconaal Project Doesburg. Helaas liet het functioneren van de Raad van Kerken in het verslagjaar te wensen over, ondanks onze inspanningen. Wellicht kan er in 2017 nieuw leven worden ingeblazen, want wij achten een goede oecumenische samenwerking van belang.

Beleid en toekomstperspectieven
We volgen de plannen die landelijk worden ontwikkeld met alle inzet die mogelijk is vanuit een kleine gemeente als de onze. Iedereen die zich kan inzetten, doet dat ook, elk op zijn/haar eigen manier. Dat is hartverwarmend en maakt het mogelijk dat we naar verhouding heel actief zijn.

In de komende jaren zullen we ons extra beraden over de toekomst van onze gemeente, omdat onze predikante in 2019 met emeritaat gaat. Onze deelname aan het symposium van buurgemeente Lochem/Zutphen was daartoe inspirerend en zal een vervolg krijgen.

M.L. Oosterhuis-Strating

G. Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.  Hef financieel overzicht 2015, de begroting en het resultaat van 2016, en de begroting 2017 zijn als bijlage opgenomen, zie onder H. De cijfers behoeven goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering.

H. Verkorte staat van baten en lasten 2016, begroting 2017

Financieel overzicht 2016

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via een jaarlijkse brief gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project. Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk. Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.