Anbi

De Remonstrantse Broederschap is een kerkgenootschap. De Remonstrantse Broederschap (verder ook genoemd ‘de Remonstranten’), haar gemeenten en haar instelling Geloof en Samenleving zijn erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Alle richtlijnen en reglementen van de kerk zijn vastgelegd in de Kerkorde.

A. Algemene gegevens
Naam ANBI: Remonstrantse Gemeente Doesburg
Telefoonnummer secretariaat: 06-22444155
RSIN/Fiscaal nummer: 808501057
Inschrijving bij Kamer van Koophandel: 75 76 46 95
Website adres: https://doesburg.remonstranten.nl
E-mail: remgemdoes@gmail.com
Adres: Gasthuisstraat 41
Postcode: 6981 CP
Plaats: Doesburg
Postadres: Waarleskamp 38
Postcode: 7255 WG
Plaats: Hengelo Gld.

De Remonstrantse Gemeente te Doesburg is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Remonstrantse Broederschap. Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in deel I, IV van de kerkorde (grondslagen). In deel II van de kerkorde, reglement B wordt de taak van een gemeente beschreven. Een gemeente kan als zodanig worden erkend als zij in staat is het kerkelijk leven in de gemeente in stand te houden, over een passende ruimte beschikt en het reglement van de gemeente door de Commissie tot de Zaken (landelijk bestuur) van de Remonstranten is goedgekeurd. De kerkorde van de Remonstrantse Broederschap bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk. Zie ook: https://www.remonstranten.nl/anbi/ De Remonstrantse Broederschap heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Remonstrantse gemeente te Doesburg.

B. Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 8 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. De predikant maakt deel uit van de kerkenraad. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. De kerkenraad verzorgt ook de afvaardiging aan de landelijke Algemene Vergadering van de Remonstrantse Broederschap die het landelijke beleid vast stelt. De kerkenraad legt verantwoording af in een jaarlijks te houden vergadering voor leden en vrienden.

C. Doelstelling/visie
De Remonstrantse Broederschap ziet het als haar opdracht God te eren en te dienen, naar het Evangelie van Jezus Christus, onder aanvaarding van haar verantwoordelijkheid als geloofsgemeenschap in de samenleving, in verkondiging en viering; pastoraat en toerusting, getuigenis en dienst. De Remonstrantse Broederschap weet zich vanuit de geschiedenis verbonden met de Nederlandse samenleving en wil mede het welzijn van deze samenleving dienen. De Remonstrantse Broederschap weet zich deel van de kerk van Christus. In de Kerkorde, deel 1, grondslagen staat het aldus beschreven.

D. Beleidsplan 2022 Remonstrantse Gemeente Doesburg
N.a.v de bestrijding van het corona-virus
Uiteraard volgen wij alle richtlijnen in deze van de overheid en RIVM. Zolang de maatregelen dat noodzakelijk maken, blijft het gebruiksplan voor het bijwonen van vieringen van kracht. Gekeken wordt of een structurele oplossing mogelijk is voor het digitaal opnemen van diensten en bijeenkomsten. Communicatie hierover vindt plaats middels Gemeenteberichten, e-mail, website en facebook.

Inleiding
De kerkenraad vergadert maandelijks met zowel beleid als activiteiten op de agenda. De KR-leden zijn ook daadwerkelijk actief betrokken bij de organisatie van diverse activiteiten en nemen daarnaast vrijwel altijd deel aan de landelijk georganiseerde studiedagen en vergaderingen. Elk KR-lid heeft een of meer specifieke aandachtsvelden in portefeuille.
Ons huisadres voor diensten en activiteiten is de Gasthuiskerk, eigendom van de Gestichten van Weldadigheid. Regelmatig vindt overleg plaats met de beheerder van het gebouw.
Wij zijn een kleine gemeente en we kunnen ons financieel staande houden dank zij een erfenis in 2014. Echter, we teren nog steeds in en dat baart zorgen.

Rondom nieuw beleid/werkplan
Sinds 1 september 2019 is ds. Susanne van der Sluijs onze predikant. Zij heeft een dienstverband van 30%. Dat is net voldoende om het ‘normale’ gemeenteleven vorm te kunnen geven: kerkdiensten, pastorale zorg, kringen, gespreksgroepen. 2022 zal in het teken staan van het weer opnieuw starten van deze gemeenteactiviteiten, activiteiten die door corona geen doorgang hebben kunnen vinden.

Ook in 2022 sluiten wij aan bij de activiteiten die door de landelijke organisatie worden opgezet. Deze passen wij aan aan de behoeften in onze gemeente én aan de beschikbare capaciteiten. In 2022 zal de aandacht zich richten op activiteiten als Bijbelkring, (nieuwe) gespreksgroepen (ook buiten Doesburg), alternatieve vormen van kerkdiensten, oecumene en nieuwe doelgroepen. De oecumene lijkt een nieuwe, positieve fase in te gaan. Wij zullen daar graag aan meewerken.
De meeste activiteiten zijn ook open voor belangstellenden, dus voor niet-leden/-vrienden. Veel activiteiten worden gratis aangeboden; soms wordt een eigen bijdrage gevraagd.
De activiteiten zijn enerzijds bedoeld om brede verspreiding aan het Remonstrantse gedachtengoed te geven. Anderzijds zijn de activiteiten er ook om onze leden en vrienden te boeien en hen te bieden wat zij van ons verwachten.
Wij hopen daarnaast ondersteuning vanuit het landelijk bureau te krijgen om nieuwe activiteiten mede vorm te geven.

Kerkdiensten/liturgie
Om de twee weken is er een dienst in de Gasthuiskerk, waarin ds. Van der Sluijs of een gastpredikant voorgaat.

Pastoraat/contactledenwerk
De coördinator van de contactleden heeft geregeld contact met de predikante. Zij brengt jaarlijks in een KR-vergadering verslag uit van de werkzaamheden.

Diaconie
Het collectedoel wisselt per kwartaal en wordt in de dienst toegelicht door een van de leden van de diaconie-commissie.

Samenwerking
Wij participeren -middels afvaardiging van KR leden- in de Raad van Kerken, de commissie Ontmoeting en Inspiratie en in het Diaconaal Project Doesburg.
In 2020 zijn er door de kerken in en rond Doesburg gezamenlijke digitale kerkdiensten georganiseerd en wij verwachten deze samenwerking te kunnen voortzetten in 2022.

Toekomstperspectieven
We volgen de plannen die landelijk worden ontwikkeld met alle inzet die mogelijk is vanuit een kleine gemeente als de onze. Iedereen die zich kan inzetten, doet dat ook, elk op zijn/haar eigen manier. Dat is hartverwarmend en maakt het mogelijk dat we naar verhouding heel actief zijn.
In de komende jaren zullen we ons extra beraden over de toekomst van onze gemeente, omdat het aantal actieve leden vermindert en omdat we toch steeds interen op onze reserves. In elk geval zullen we alles op alles zetten om onze mooie Remonstrantse gemeente ook in de toekomst op een goede manier inhoud te kunnen geven.

M.L. O-S

E. Beloningsbeleid
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘traktementsregeling voor predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, volgt de Remonstrantse Broederschap de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Jaarverslag 2021 Remonstrantse Gemeente Doesburg
Inleiding / algemeen
Het hoeft geen betoog dat corona ons lelijk parten heeft gespeeld. Alle bewondering voor de manier waarop telkens weer de diensten en het gemeentewerk werden aangepast. Er is veel gevraagd van de flexibiliteit van met name de predikant. Verderop daarover meer.

Beleid
Wij hebben als Kerkenraad in een tweetal hei-sessies het beleid voor de komende jaren, met name in het kader van de vernieuwing, besproken. Prachtige plannen voor alternatieve diensten, bijzondere vieringen en oecumene. Wij realiseren ons dat, gezien de beperkte financiële ruimte voor een kerkelijke gemeente als Doesburg, er middelen gevonden zullen moeten worden om nieuwe activiteiten de realiseren. Dat kan niet zonder beroepskracht en onze predikante heeft haar huidige uren hard nodig voor het ‘gewone’ gemeentewerk.
In 2022 zullen de plannen concreet worden uitgewerkt, zie ook vieringen, samenwerken, communicatie en toekomst. Dit in overleg met het landelijk bureau.

Vieren
Daar waar geen fysieke kerkdiensten konden worden gehouden, werd een digitale dienst verzorgd met medewerking van musici en anderen. Bijzonder was de dienst vanuit het bos door Jaap Marinus. Een alternatief dat zeer werd gewaardeerd. Wij hadden de vieringen rond Kerst heel apart willen invullen (een soort Passion over het kerstverhaal), maar corona heeft dat wederom onmogelijk gemaakt. Alle diensten -ook de fysieke- waren digitaal te volgen.

Programma
Zowel de Bijbelkring over ‘Randfiguren’ als de discussiegroep over ‘Geef mij die dwaze meisjes maar’ gingen niet door. Het opzetten van nieuwe groepen/kringen bleek niet mogelijk.

Zorg voor elkaar en voor de ander
Alle lof voor onze contactleden. Zij onderhielden in deze coronaperiode de contacten met ‘hun’ leden, vaak telefonisch, en gaven door aan predikant en/of KR als iemand extra aandacht nodig had. De diaconie zorgde voor een goede bestemming van de collectes (ook per bank) en waar mogelijk voor een invulling van oecumenische activiteiten in deze (Voedselbank bijvoorbeeld).

Samenwerken
Corona heeft als positief punt gebracht dat de oecumenische samenwerking in Doesburg nieuw leven is ingeblazen met gezamenlijke kerkdiensten en vieringen. Er is bereidheid om de samenwerking ook na corona voort te zetten.

Communicatie
In het algemeen werkt een persbericht in de regionale pers het beste en natuurlijk ook de website en facebook. Maar veel was er niet te melden, nu er geen activiteiten konden worden ontplooid.

Toekomst
Doesburg is altijd een actieve gemeente geweest, met een goed functionerende Kerkenraad. Echter, onze leden/vrienden worden ouder en niet iedereen kan meer actief worden ingezet. Onze beleid is  dan ook gericht op een aanpak die ook anderen aanspreekt. Naast de ‘gewone’ kerkdiensten gaan we ons richten op alternatieve vieringen, nieuwe activiteiten, goede groepen. Zo hopen we met elan het post-corona tijdperk in te kunnen gaan. Samenwerking met collega-Remonstranten en vrijzinnigen is daarbij onontbeerlijk, evenals het kunnen beschikken over extra financiële middelen.

M.L. O-S

G. Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.  Hef financieel overzicht 2021 de begroting en het resultaat van 2021, en de begroting 2022 zijn als bijlage opgenomen, zie onder H.

H. Verkorte staat van baten en lasten 2020, 2021 en begroting 2022

Staat van baten en lasten 2020 2021 en begroting 2022

In de Algemene Ledenvergadering van 18 september 2022 zijn deze cijfers goedgekeurd.

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via een jaarlijkse brief gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project. Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk. Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.