Anbi

De Remonstrantse Broederschap is een kerkgenootschap. De Remonstrantse Broederschap (verder ook genoemd ‘de Remonstranten’), haar gemeenten en haar instelling Geloof en Samenleving zijn erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Alle richtlijnen en reglementen van de kerk zijn vastgelegd in de Kerkorde.

A. Algemene gegevens
Naam ANBI: Remonstrantse Gemeente Doesburg
Telefoonnummer secretariaat: 06 10 04 06 58
RSIN/Fiscaal nummer: 808501057
Website adres: https://doesburg.remonstranten.nl
E-mail: remgemdoes@gmail.com
Adres: Gasthuisstraat 41
Postcode: 6981 CP
Plaats: Doesburg

De Remonstrantse Gemeente te Doesburg is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Remonstrantse Broederschap. Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in deel I, IV van de kerkorde (grondslagen). In deel II van de kerkorde, reglement B wordt de taak van een gemeente beschreven. Een gemeente kan als zodanig worden erkend als zij in staat is het kerkelijk leven in de gemeente in stand te houden, over een passende ruimte beschikt en het reglement van de gemeente door de Commissie tot de Zaken (landelijk bestuur) van de Remonstranten is goedgekeurd. De kerkorde van de Remonstrantse Broederschap bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk. Zie ook: https://www.remonstranten.nl/anbi/ De Remonstrantse Broederschap heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Remonstrantse gemeente te Doesburg.

B. Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 8 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. De predikant maakt deel uit van de kerkenraad. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. De kerkenraad verzorgt ook de afvaardiging aan de landelijke Algemene Vergadering van de Remonstrantse Broederschap die het landelijke beleid vast stelt. De kerkenraad legt verantwoording af in een jaarlijks te houden vergadering voor leden en vrienden.

C. Doelstelling/visie
De Remonstrantse Broederschap ziet het als haar opdracht God te eren en te dienen, naar het Evangelie van Jezus Christus, onder aanvaarding van haar verantwoordelijkheid als geloofsgemeenschap in de samenleving, in verkondiging en viering; pastoraat en toerusting, getuigenis en dienst. De Remonstrantse Broederschap weet zich vanuit de geschiedenis verbonden met de Nederlandse samenleving en wil mede het welzijn van deze samenleving dienen. De Remonstrantse Broederschap weet zich deel van de kerk van Christus. In de Kerkorde, deel 1, grondslagen staat het aldus beschreven.

D. Beleidsplan 2019

Inleiding
De kerkenraad vergadert maandelijks met zowel beleid als activiteiten op de agenda. De KR-leden zijn ook daadwerkelijk actief betrokken bij de organisatie van diverse activiteiten en nemen daarnaast vrijwel altijd deel aan de landelijk georganiseerde studiedagen en vergaderingen.
Elk KR-lid heeft een of meer specifieke aandachtsvelden in portefeuille.
Ons huisadres voor diensten en activiteiten is de Gasthuiskerk, eigendom van de Gestichten van Weldadigheid. Twee keer per jaar vindt bestuurlijk overleg plaats.
Wij zijn een kleine gemeente en we kunnen ons financieel staande houden dank zij een erfenis in 2014. Echter, we teren nog steeds in en dat baart zorgen.

Rondom nieuw beleid
Ds. Marga Vos gaat met emeritaat, na vijftien en een half jaar aan onze gemeente verbonden te zijn geweest. Op 26 mei is er een speciale dienst, waarin we afscheid van haar nemen.
Per 1 september is er een vacature van 30%. In overleg met de nieuw te benoemen predikant hopen we snel de activiteiten voor de rest van het jaar invulling te kunnen geven.

Dankzij de inzet van velen, de goede sfeer bij onze gemeente én de vele (nieuwe) activiteiten kunnen we steeds weer nieuwe vrienden/leden verwelkomen en is het aantal bezoekers van onze kerkdiensten groeiende. Ook in 2019 sluiten wij aan bij de activiteiten die door de landelijke organisatie worden opgezet. Deze passen wij aan aan de behoeften in onze gemeente én aan de beschikbare capaciteit.
In 2019 zijn de volgende (nieuwe) activiteiten gepland:

* afscheid ds Marga Vos: 26 mei;
* Bijbelkring: onder leiding van ds. Marga Vos wordt in 2019 nog gedurende 3 bijeenkomsten aandacht besteed aan het boek Handelingen;
* excursie: 11 augustus;
* koor: gedurende het gehele jaar wordt ons koor professioneel begeleid door een cantor. De repetities – waarbij ook de organist aanwezig is – vinden om de twee weken plaats. Er wordt dan in elk geval aandacht besteed aan de te zingen liederen in de daarop volgende dienst(en);
* Rustpunt: beleefgroep over gebed en rituelen o.l.v. ds. Marga Vos; vier maal in het voorjaar;
* voorstelling: 14 april: toneelvoorstelling “Zit er nog rek in”, 400 jaar Remonstranten, i.s.m. cultureel centrum de Gasthuiskerk;
* Preek van de Leek: 13 oktober.

De meeste activiteiten zijn ook open voor belangstellenden, dus voor niet-leden/-vrienden. Veel activiteiten worden gratis aangeboden; soms wordt een eigen bijdrage gevraagd.
De activiteiten zijn enerzijds bedoeld om brede verspreiding aan het Remonstrantse gedachtengoed te geven. Anderzijds zijn de activiteiten er ook om onze leden en vrienden te boeien en hen te bieden wat zij van ons verwachten. Het is steeds weer hartverwarmend hoeveel mensen zich actief willen inzetten om al deze activiteiten mogelijk te maken.

Kerkdiensten/liturgie
Twee maal in de maand en op hoogtijdagen is er een dienst in de Gasthuiskerk. In 2019 worden er twee diensten verzorgd door de liturgiecommissie. Ds. Marga Vos begeleidt de liturgiecommissie bij de voorbereiding van diensten zonder predikant.
Voor de diensten en andere activiteiten na de zomer wachten wij met de invulling op de benoeming van een nieuwe predikant, hopelijk per
1 september 2019.

Pastoraat/contactledenwerk
De coördinator van de contactleden heeft geregeld contact met de predikante. Zij brengt jaarlijks in een KR-vergadering verslag uit van de werkzaamheden.

Diaconie
Het collectedoel wisselt per kwartaal en wordt in de dienst toegelicht door een der leden van de diaconie commissie.

Samenwerking
Wij participeren – middels afvaardiging van KR-leden – in de Raad van Kerken, de commissie Ontmoeting en Bezinning en in het Diaconaal Project Doesburg. Helaas liet het functioneren van de Raad van Kerken de laatste jaren te wensen over, ondanks onze inspanningen. Ook het Diaconaal Project lijdt een kwijnend bestaan. Wellicht kan er in 2019 nieuw leven worden ingeblazen, want wij achten een goede oecumenische samenwerking van belang.

Toekomstperspectieven
We volgen de plannen die landelijk worden ontwikkeld met alle inzet die mogelijk is vanuit een kleine gemeente als de onze. Iedereen die zich kan inzetten, doet dat ook, elk op zijn/haar eigen manier. Dat is hartverwarmend en maakt het mogelijk dat we naar verhouding heel actief zijn.
2019 is een spannend jaar waarin een nieuwe predikant en de ontwikkelingen rondom de Vernieuwingspredikant voor de Achterhoek belangrijke factoren zijn. Inmiddels zijn er regelmatig contacten met de Remonstrantse Gemeente Lochem/Zutphen zowel wat betreft de Vernieuwingspredikant als de vacatures voor een predikant in beide gemeentes.

M.L. O-S

E. Beloningsbeleid
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘traktementsregeling voor predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, volgt de Remonstrantse Broederschap de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten 2018

Inleiding
De kerkenraad vergadert maandelijks met zowel beleid als activiteiten op de agenda. De KR-leden zijn meestal daadwerkelijk actief betrokken bij de organisatie van diverse activiteiten en nemen daarnaast vrijwel altijd deel aan de landelijk georganiseerde studiedagen en vergaderingen. Elk KR-lid heeft een of meer specifieke aandachtsvelden in portefeuille.

Ons huisadres voor diensten en activiteiten is de Gasthuiskerk, eigendom van de Gestichten Doesburg.

Wij zijn een kleine gemeente en we kunnen ons financieel staande houden dank zij een erfenis in 2014. Echter, we teren nog steeds in en dat baart zorgen. Verder baart zorgen dat het aantal daadwerkelijk actieve leden/vrienden minder wordt door het toenemen van de leeftijd. Dat speelt parten bij het vervullen van taken van diverse commissies, zoals kerkenraad, diaconie, contactleden, liturgiecommissie.

Kerkdienst/liturgie
Onder auspiciën van de liturgiecommissie vonden twee themadiensten plaats: een over engelen, de ander over kerststallen met als motto kerstmis in de wereld. Bij beide diensten kon een kleine tentoonstelling worden ingericht van respectievelijk engelen en kerststallen.
Henk van den Berg werd door maar liefst twee predikanten geïnstalleerd als vernieuwingspredikant, namelijk door Christa Anbeek en Marga Vos. Ook de leden van de Kerkenraden van Doesburg en Lochem/Zutphen waren hierbij actief betrokken. Daarnaast was een lid van de vernieuwingscommissie van het landelijk bureau aanwezig. De dienst – met als thema “Nieuwe wijn in oude zakken” – werd met een gezellig samenzijn passend afgesloten.

Programma
– Gebedspracticum
– Bijbelcursus over boek Handelingen
– Lezing over Maria
– Zomerse buitenactiviteit
– Spiritualiteit en kunst, in het kader van de vernieuwingsplek
– Brainstorm-/discussie gemeenteavond over de toekomst van de gemeente in verband met pensionering huidige predikant in 2019

Publiciteit/werving/communicatie
Jaarlijks wordt een werkplan opgesteld en aan de activiteiten en gebeurtenissen wordt middels facebook, website, persberichten, advertenties, nieuwsbrief en “Gemeenteberichten” aandacht besteed.

Beleid en toekomstperspectieven
Wij zijn verheugd dat aan onze gemeente – samen met de gemeente Lochem/Zutphen – een vernieuwingsplek is toegewezen onder de naam “Levenskunst in de Achterhoek”. In een bijzondere en feestelijke dienst werd Henk v.d. Berg geïnstalleerd in deze nieuwe functie.
In een structureel en positief overleg bezien Doesburg en Lochem/Zutphen op welke manier in de toekomst kan worden samengewerkt.

Er zijn ook zorgen: het wordt steeds moeilijker de diverse functies opgevuld te krijgen, omdat de fysieke mogelijkheden van mensen afnemen. Ook de financiële positie van de gemeente blijft een punt van aandacht.

Tenslotte
Ondanks de zorgen, is de Remonstrantse Gemeente Doesburg een warme, hechte geloofsgemeenschap, die het vertrouwde wil behouden en open staat voor vernieuwing. We gaan dan ook met energie op zoek naar een opvolger van Marga Vos die halverwege 2019 met pensioen gaat. We streven ernaar dat haar opvolg(st)er eveneens beide aspecten van groot belang vindt, zodat Doesburg de fijne gemeente blijft die het altijd is geweest.

M.L. O-S

G. Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.  Hef financieel overzicht 2016, de begroting en het resultaat van 2017, en de begroting 2018 zijn als bijlage opgenomen, zie onder H. De cijfers behoeven goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering.

H. Verkorte staat van baten en lasten 2018, begroting 2019

Staat van baten en lasten per 31 december 2018

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via een jaarlijkse brief gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project. Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk. Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.