ANBI / ALV

De Remonstrantse Broederschap is een kerkgenootschap. De Remonstrantse Broederschap (verder ook genoemd ‘de Remonstranten’), haar gemeenten en haar instelling Geloof en Samenleving zijn erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Alle richtlijnen en reglementen van de kerk zijn vastgelegd in de Kerkorde.

A. Algemene gegevens
Naam ANBI: Remonstrantse Gemeente Doesburg
Telefoonnummer secretariaat: 06-22444155
RSIN/Fiscaal nummer: 808501057
Inschrijving bij Kamer van Koophandel: 75 76 46 95
Website adres: https://doesburg.remonstranten.nl
E-mail: remgemdoes@gmail.com
Adres: Gasthuisstraat 41
Postcode: 6981 CP
Plaats: Doesburg
Postadres: Bergstraat 21
Postcode: 6981DA
Plaats: Doesburg

De Remonstrantse Gemeente te Doesburg is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Remonstrantse Broederschap. Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in deel I, IV van de kerkorde (grondslagen). In deel II van de kerkorde, reglement B wordt de taak van een gemeente beschreven. Een gemeente kan als zodanig worden erkend als zij in staat is het kerkelijk leven in de gemeente in stand te houden, over een passende ruimte beschikt en het reglement van de gemeente door de Commissie tot de Zaken (landelijk bestuur) van de Remonstranten is goedgekeurd. De kerkorde van de Remonstrantse Broederschap bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk. Zie ook: https://www.remonstranten.nl/anbi/ De Remonstrantse Broederschap heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Remonstrantse gemeente te Doesburg.

B. Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 8 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. De predikant maakt deel uit van de kerkenraad. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. De kerkenraad verzorgt ook de afvaardiging aan de landelijke Algemene Vergadering van de Remonstrantse Broederschap die het landelijke beleid vast stelt. De kerkenraad legt verantwoording af in een jaarlijks te houden vergadering voor leden en vrienden.

C. Doelstelling/visie
De Remonstrantse Broederschap ziet het als haar opdracht God te eren en te dienen, naar het Evangelie van Jezus Christus, onder aanvaarding van haar verantwoordelijkheid als geloofsgemeenschap in de samenleving, in verkondiging en viering; pastoraat en toerusting, getuigenis en dienst. De Remonstrantse Broederschap weet zich vanuit de geschiedenis verbonden met de Nederlandse samenleving en wil mede het welzijn van deze samenleving dienen. De Remonstrantse Broederschap weet zich deel van de kerk van Christus. In de Kerkorde, deel 1, grondslagen staat het aldus beschreven.

D. Beleidsplan 2023 Remonstrantse Gemeente Doesburg

Inleiding
De kerkenraad vergadert maandelijks met zowel beleid als activiteiten op de agenda. De KR-leden zijn ook daadwerkelijk actief betrokken bij de organisatie van diverse activiteiten en nemen waar mogelijk deel aan de landelijk georganiseerde studiedagen en vergaderingen.

Elk KR-lid heeft een of meer specifieke aandachtsvelden in portefeuille.
Ons huisadres voor diensten en activiteiten is de Gasthuiskerk, eigendom van de Gestichten Doesburg. Regelmatig vindt overleg plaats met de beheerder van het gebouw. De samenwerking is uitstekend te noemen en kan wellicht in de toekomst worden uitgebreid.
Wij zijn een kleine gemeente en we kunnen ons financieel staande houden dank zij een erfenis in 2014. Echter, we teren nog steeds in en dat baart zorgen.

Rondom nieuw beleid/werkplan.
Sinds 1 september 2019 is ds Susanne van der Sluijs onze predikant. Zij heeft een dienstverband van 30%.
Dat is net voldoende om het “normale” gemeenteleven vorm te kunnen geven: kerkdiensten, pastorale zorg, kringen, gespreksgroepen. 2023 zal in het teken staan van gespreksgroepen en samenkomsten, die open staan voor een iedereen die belangstelling heeft. Daaraan geven wij ruchtbaarheid middels persberichten, website en facebook. Daarbij valt te denken aan Bijbelkring, (nieuwe) gespreksgroepen (ook buiten Doesburg) alternatieve vormen van kerkdiensten, oecumene en nieuwe doelgroepen. De oecumene lijkt een positieve fase in te gaan. Wij zullen daar graag aan meewerken.
De meeste activiteiten zijn ook open voor belangstellenden, dus voor niet-leden/-vrienden.
Veel activiteiten worden gratis aangeboden; soms wordt een eigen bijdrage gevraagd voor huur kerk en koffie.
De activiteiten zijn enerzijds bedoeld om brede verspreiding aan het Remonstrantse gedachtengoed te geven. Anderzijds zijn de activiteiten er ook om onze leden en vrienden te boeien en hen te bieden wat zij van ons verwachten.
Wij hopen nog steeds financiële ondersteuning vanuit het landelijk bureau te krijgen om nieuwe activiteiten mede vorm te geven.

Kerkdiensten/liturgie
Om de twee weken is er een dienst in de Gasthuiskerk, waarin Ds van der Sluijs of een gastpredikant voorgaat. Daarna is er informeel koffie/thee en de combinatie voorziet dermate in een behoefte dat wij deze ook in 2023 zullen continueren.

Pastoraat/contactledenwerk
De coördinator van de contactleden heeft geregeld contact met de predikante. Zij brengt jaarlijks in een KR-vergadering verslag uit van de werkzaamheden. In 2023 zullen wij ons richten op versterking van deze groep, want deze is onontbeerlijk in onze gemeente.

Diaconie: Het collectedoel wisselt per kwartaal en wordt in de dienst toegelicht door een der leden van de diaconie commissie.

Samenwerking
Wij participeren – middels afvaardiging van KR leden – in het oecumenisch overleg, de commissie Ontmoeting en Inspiratie.
In 2020 zijn er door de kerken in en rond Doesburg gezamenlijke digitale kerkdiensten georganiseerd en wij verwachten deze samenwerking te kunnen voortzetten in 2023.
In 2023 zal versterken van de samenwerking met diverse partijen binnen en buiten Doesburg van groot belang zijn, willen wij kunnen voortbestaan. Daar zullen wij al onze aandacht op richten.

Toekomstperspectieven
Corona heeft er flink in gehakt, de slagkracht is wat uit de gemeente. Zowel wat betreft inzet van mensen als wat betreft de financiën. Daarbij speelt de toenemende leeftijd van onze leden/vrienden natuurlijk een rol. We zullen alles op alles zetten om onze mooie gemeente in stand te houden op welke manier dan ook.
We richten ons daarbij op samenwerking met diverse partijen: Podium Doesburg, vrijzinnige kerken in de omgeving, Remonstrantse gemeenten in de omgeving, predikanten, zingevingsorganisaties. Laten we hopen dat deze activiteiten ertoe gaan leiden dat het Remonstrantse gedachtengoed in deze streek blijft voortleven in welke vorm dan ook.

E. Beloningsbeleid
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘traktementsregeling voor predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, volgt de Remonstrantse Broederschap de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Jaarverslag 2022 Remonstrantse Gemeente Doesburg

Inleiding /algemeen
Het was het eerste jaar na corona en corona heeft er toch flink ingehakt. Om de betrokkenheid en de samenhang in de gemeente te herstellen heeft de kerkenraad “Koffie en Kletspot” als extra contact moment ingesteld. Dit loopt nog door tot maart 2023. Ook is er weer een winterprogramma 2022/2023 opgezet.

Beleid: onze actieve vergrijzende en krimpende gemeente zit toch in wat zorgelijk vaarwater. Ons beleid was gericht op het hervinden van slagkracht: nieuwe mensen geïnteresseerd zien te krijgen in hetgeen we te bieden hebben. Maar ook de krachten van kleine vrijzinnige geloofsgemeenschappen te bundelen in samenwerking in nieuwe activiteiten.

Vieren: Behalve de weer normale fysieke kerkdiensten was er ook de viering van eerste Kerstdag, geheel verzorgd door een ad hoc ingestelde liturgiecommissie.

Programma:
Gelukkig kon dit jaar weer een winterprogramma 22/23 worden ingericht. Met name “nieuwe woorden bij een oude verhaal” was succesvol.
*Nieuwe woorden bij een oud verhaal: we bespraken verhalen uit de Bijbel die herkenning, vragen, vervreemding, bemoediging of inspiratie oproepen.
*Dialoogspel Tussen Zon en Maan: Iedereen kent ze, ervaringen waar je leven van op z’n kop staat: een reis over pieken en dalen. Het werd als zeer waardevol beleefd.
*Koffie & Kletspot: een informeel samenzijn waarbij zingevingsvraagstukken aan de orde kwamen.
*De kunst van de liturgie (2023).

Contactleden: Alle lof voor onze contactleden. Zij onderhielden ook in deze corona periode de contacten met ‘hun” leden, vaak telefonisch en gaven door aan predikante en/of KR als iemand extra aandacht nodig had. Wel zoeken we op korte termijn gemeenteleden of vrienden die als contactlid ook willen zorgen voor een goed contact tussen de leden en de kerkenraad.

Zorg voor elkaar en voor de ander: Diakonie.
De diakonie zorgde voor een goede bestemming van de collectes (ook per bank) en voor een invulling van oecumenische activiteiten in deze o.a. voor de voedselbank i.v.m. de gestegen energieprijzen. Ook was de diakonie betrokken bij de organisatie van het Avondmaal.

Samenwerken:
Corona heeft als positief punt gebracht dat de oecumenische samenwerking in Doesburg nieuw leven is ingeblazen met gezamenlijke kerkdiensten en vieringen. Er is bereidheid om de samenwerking verder voort te zetten.

Communicatie:
In het algemeen werkt een persbericht in de regionale pers het beste en natuurlijk ook de website en facebook. De communicatie met de eigen leden/vrienden verliep via de Gemeenteberichten (digitaal en per post indien gewenst) en middels tussentijdse digitale nieuwsbrieven.

Toekomst:  Doesburg is altijd een actieve gemeente geweest, met een goed functionerende kerkenraad. Echter, onze leden/vrienden worden ouder en niet iedereen kan meer actief worden ingezet. Ook is de financiële situatie zorgelijk en ingediende aanvragen bij het landelijk bureau werden niet toegewezen. We zullen zoeken naar financiële ruimte om meer tijd vrij te maken voor onze predikante om nieuwe activiteiten op te starten.

M.L. Oosterhuis-Strating, secretaris.

G. Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.  Het financieel overzicht baten en lasten 2021 en 2022 en de begroting 2023 zijn als bijlage opgenomen, zie onder H.

H. Verkorte staat van baten en lasten 2021 en 2022 en de begroting 2023

Op de Algemene Ledenvergadering van 19 maart 2023 worden baten en lasten 2021, 2022 en begroting 2023 besproken en vastgesteld.

Bijlage: Baten en lasten jaar 2021 en 2022, begroting 2023

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via een jaarlijkse brief gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project. Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk. Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.